0
Twój koszyk
 • Brak produktów

Reklamacja i zwroty

Reklamacja i zwroty

Wyciąg z regulaminu sklepu internetowego LAUFERS.pl 1. REKLAMACJA PRODUKTU


  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

   1. pisemnie na adres: ul. Szarotki 34, 43-303 Bielsko-Biała,

   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@laufers.pl.

   3. za pomocą formularza zwrotu produktów.

  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

   2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

   3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Szarotki 34, 43-303 Bielsko-Biała. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

  7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. VII podpunktu 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. VII podpunktu 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.Formularz odstąpienia od umowy w formacie PDF.
 • IT TEAM
 • IT TEAM
 • Utworzono: 11/08/2021
 • Zmieniono: 12/10/2022